Domáce spotrebiče od svetového výrobcu Whirlpool
prejsť na Whirlpool.sk
menu

Spracovanie osobných údajov

Sme radi, že ste prejavili záujem o našu spoločnosť a produkty. Group (ako je definovaná nižšie) berie Vaše práva na ochranu osobných údajov veľmi vážne a zaviazali sme sa zlepšiť Vaše zákaznícke skúsenosti v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami o ochrane údajov. Nižšie nájdete naše oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré vysvetľuje spôsob spracovania Vašich osobných údajov.

Sme spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o. založená podľa slovenských právnych predpisov, so sídlom Galvaniho 17/C, 820 09 Bratislava, IČO: 50 063 707, ktorá je súčasťou skupiny Group („Group“, „my“ alebo „nás“), Ako prevádzkovateľ vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracúvame, máme v úmysle poskytnúť užívateľom našich webových stránok, našich aplikácií a/alebo domácich spotrebičov, napojených na sieť internet („Webová stránka“ „ Aplikácia alebo“, „Inteligentné spotrebiče“) a akýmkoľvek iným jednotlivcom, ktorí s nami komunikujú („ Užívatelia “, „Vy“ alebo „Vás“), informácie o metódach používaných na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov v súlade s Európskym nariadením o všeobecnej ochrane údajov č. 679/2016 (ďalej len „ Nariadenie “) a ďalšími platnými miestnymi zákonmi a predpismi.

Skupina znamená skupinu subjektov, do ktorej spoločnosť Whirlpool patrí.

INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

Zhromažďujeme (1) osobné údaje, ktoré ste s nami zdieľali, (2) údaje, ktoré sme zhromaždili pri uzatváraní zmlúv o predaji tovaru alebo poskytnutí služieb, (3) údaje zhromaždené našimi call-centrami, (4) údaje týkajúce sa Vašej činnosti na webovej stránke, v Aplikácii alebo prostredníctvom Inteligentných prostriedkov, a (5) informácie poskytnuté alebo zhromaždené z iných zdrojov.

Nezhromažďujeme osobitné kategórie Vašich osobných údajov (napr. údaje o zdraví alebo súdne údaje).

Pre ďalšie informácie kliknite tu

AKO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme Vám poskytli požadované služby, a to najmä, avšak nie výlučne, aby sme sa s Vami spojili v prípade bezpečnostného incidentu súvisiaceho s Vaším domácim spotrebičom, možnosť využívať webovú stránku, Aplikáciu alebo Inteligentný spotrebič, reagovať na požiadavky a komunikovať v súvislosti s našimi službami, vrátane tých, ktoré boli poskytnuté prostredníctvom call centier.

Iba s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom zasielania individualizovanej marketingovej komunikácie, vrátane ponúk a zliav od nás a našich dôveryhodných partnerov, ako aj nahrávať vaše telefonáty do našich call centier.

Pre ďalšie informácie kliknite tu

NA ZÁKLADE ČOHO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje používame výlučne v prípade, že máme legitímny právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov, ako napríklad:

 • aby sme Vám umožnili používať webovú stránku, Aplikáciu a/alebo Inteligentné spotrebiče a príslušné služby, ako aj na to, aby sme mohli vyhovieť akejkoľvek Vašej požiadavke;
 • aby sme splnili zákonné povinnosti alebo chránili oprávnené záujmy spoločnosti Whirlpool; alebo
 • Váš súhlas.

Pre ďalšie informácie kliknite tu

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobné údaje používame po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu zamýšľaného účelu.

Pre ďalšie informácie kliknite tu

ČO ROBÍME, ABY SME CHRÁNILI VAŠE ÚDAJE

Bezpečnosť Vašich údajov je pre nás prioritou. Za týmto účelom sme zaviedli primerané administratívne, technické a fyzické opatrenia určené na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, krádežou, neoprávneným používaním, zverejnením alebo úpravou.

Pre ďalšie informácie kliknite tu

S KÝM ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje môžeme zdieľať s (1) poskytovateľom služieb, (2) spoločnosťami v rámci Group a (3) s verejnými orgánmi, ak to platné zákony umožňujú.

Na základe Vášho súhlasu môžeme Vaše osobné údaje zdieľať s našimi dôveryhodnými partnermi pre ich marketingové účely.

Pre ďalšie informácie kliknite tu

PREVOD VAŠICH ÚDAJOV MIMO EHP

Vaše dáta môžu byť prevedené na subjekty, ktoré sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V každom prípade sa vždy uistíme, že sú implementované primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia v súlade s nariadením.

Pre ďalšie informácie kliknite tu

VAŠE PRÁVA

Okrem iného máte právo na prístup, integritu, aktualizáciu, zmenu a odstránenie Vašich osobných údajov.

Pre ďalšie informácie kliknite tu

KONTAKTUJTE NÁS

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo zaslaním listu na adresu Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/C, 820 09 Bratislava, IČO: 50 063 707.

Môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu pre spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára alebo zaslaním e-mailu na adresu data_protection_emea@europeanappliances.com alebo poštou na horeuvedenú adresu s uvedením poznámky „k rukám zodpovednej osoby.“

Túto informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov môžeme meniť alebo aktualizovať v záujme dodržiavania platných zákonov.

1. DRUH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Whirlpool spracúva nasledujúce kategórie údajov:

 1. Údaje týkajúce sa priamo Vás

Spoločnosť Whirlpool spracúva osobné údaje o Vás zhromaždených alebo poskytovaných prostredníctvom niekoľkých zdrojov, vrátane, ale nie výhradne:

 1. osobných údajov, ktoré ste nám poskytli priamo pri otvorení účtu a / alebo pri registrácii zakúpeného produktu, a/alebo pri podaní žiadosti o informácie, pomoc a nákup produktov Whirlpool v internetovom obchode, ako je meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefónne číslo;
 2. osobných údajov, ktoré ste nám poskytli priamo alebo ktoré sme vyvodili z telefonátov, ktoré ste uskutočnili s našimi call centrami, ktoré môžu byť nahrávané výlučne s Vašim súhlasom, vrátane dátumu/času hovorov, kontaktných informácií volajúceho, a informácií o objednávke zákazníka;
 3. osobných údajov zachytených v podobe obrázkov, zvuku a/alebo videa, ktoré nám poskytujete alebo umožňujete, aby ich zachytila Aplikácia alebo Inteligentné spotrebiče;
 4. osobných údajov poskytnutých prostredníctvom produktov alebo služieb tretej strany, ku ktorým sa pripájate prostredníctvom Aplikácie alebo Inteligentných spotrebičov.

Tieto údaje sú spracovávané iba v miere, v akej je nevyhnutné sledovať účely ustanovené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Whirlpool je povinná uchovávať osobné údaje anonymne a tieto údaje odstrániť, ak na účely spracovania nepotrebuje osobné údaje v identifikovateľnej podobe.

 1. Údaje uvedené v zmluvách

Whirlpool spracúva osobné údaje o Používateľoch, ak si zakúpia produkt alebo službu od Whirlpool, vrátane mena, adresy, krajiny, kontaktných údajoch ako sú telefónne číslo a e-mailová adresa. Okrem toho, Whirlpool zhromažďuje údaje o spotrebičoch, ktoré ste si zakúpili a/alebo službách, ktoré ste si objednali, vrátane žiadostí o poskytnutie záručného servisu.

 1. Údaje o používaní a prehliadaní webu

Webové stránky, Aplikácia a Inteligentné spotrebiče zhromažďujú osobné údaje užívateľov z technických a funkčných dôvodov. Takéto údaje nie sú zhromažďované za účelom identifikácie používateľa, ale môžu na identifikáciu slúžiť, napríklad ak by bolo potrebné porovnanie údajov s inými údajmi tretích strán.

Táto kategória údajov zahŕňa: (i) IP adresu a názov domény počítača užívateľa; (ii) ID Inteligentného spotrebiča, model a sériové čislo; (iii) IP adresu vášho domáceho routera keď pripojíte Inteligentný spotrebič do našej siete; (iv) typ prehliadača a operačný systém, ktorý používate; (v) miesto, kde sa vaše zariadenie alebo Inteligentný spotrebič nachádza (určené napríklad prostredníctvom satelitu, mobilnej základnej stanice a WiFi signálu); a (vi) iné informácie o vašej online relácii, ako napríklad adresy URI (Uniform Resource Identifier - Jednotný identifikátor prostriedku) požadovaných zdrojov, čas požiadavky, metódu odosielania požiadavky na server, veľkosť súboru prijatého ako odpoveď, číselný kód týkajúci sa stavu odpovede zo servera a ďalšie parametre súvisiace s operačným systémom používaným na zariadení užívateľa. Po tom, ako pripojíte Inteligentný spotrebič do našej siete, môžeme pravidelne a automaticky zhromažďovať informácie z tohto Inteligentného spotrebiča, vrátane jeho stavu (napríklad to, či je Inteligentný spotrebič zapnutý alebo vypnutý a detaily o cykle alebo funkcii, ktorú vykonáva), inštrukcie, ktoré boli dané Inteligentnému spotrebiču, poruchové alebo chybové kódy a informácie o prostredí, v ktorom sa používa, ktoré môžu ovplyvniť jeho funkčnosť (ako sú vstupné napätie, sila signálu a teplota vzduchu). Môžeme sledovať a zhromažďovať informácie o používaní Aplikácie, ako sú dátum a čas, kedy sa Aplikácia pripojila k našim serverom, aké informácie boli do Aplikácie stiahnuté a inštrukcie, ktoré boli dané Inteligentnému spotrebiču.

Údaje o prehliadaní webu sa používajú len na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o používaní webovej stránky a na kontrolu ich správneho fungovania a uchovávajú sa v súlade s požiadavkami na uchovávanie záznamov. Tieto údaje môžu byť použité aj za účelom zistenia zodpovednosti v prípade možných digitálnych zločinov proti Webovej stránke, Aplikácii a Inteligentným spotrebičom.

Pokiaľ by ste uprednostňovali, aby spoločnosť Whirlpool nezhromažďovala údaje z vašich Inteligentných spotrebičov, budete musieť odpojiť váš Inteligentný spotrebič od vášho WiFi routera a vypnúť tlačidlo bezdrôtového pripojenia na Vašom spotrebiči. Odpojenie Vášho Inteligentného spotrebiča taktiež znemožní Vaše využitie Inteligentného spotrebiča a Aplikácie, a to aj v prípade, že Váš súvisiaci účet ostane aktívny. Pokiaľ iba deaktivujete Váš účet bez toho, aby ste odpojili Váš Inteligentný spotrebič, údaje, ktoré nesúvisia a neobsahujú vaše osobné údaje a neumožňujú Vašu priamu identifikáciu, budú naďalej poskytované spoločnosti Whirlpool.

Na našich webových stránkach môžeme tiež zhromažďovať osobné údaje prostredníctvom rôznych kategórií súborov cookie, tam, kde je potrebný váš súhlas, až po jeho aktívnom udelení. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našom Oznámení o súboroch Cookie

2. ÚČELY SPRACOVANIA

V relevantných prípadoch spracujeme Vaše osobné údaje, ktoré sme zhromaždili alebo ste nám poskytli, na nasledujúce účely:

 1. umožnenie registrácie na webovej stránke alebo Aplikácii otvorením osobného účtu, registrácia produktu na webových stránkach a zakúpenie produktu na webových stránkach;
 2. poskytovanie služieb Inteligentných spotrebičov, vrátane upozornení pre účely podpory, údržby a komunikácie prostredníctvom vášho účtu alebo vášho Inteligentného spotrebiču, vrátane tých, ktoré súvisia so službami zákazníkom alebo zárukou;
 3. dokončenie online nákupu produktu a poskytovanie doplnkových služieb (popredajné služby, predĺžená záruka, predchádzanie podvodom, riadenie výnosov, kontaktovania Vás v prípade bezpečnostného incidentu týkajúceho sa vášho domáceho spotrebiča);
 4. vykonávanie dodania našich výrobkov k Vám domov a poskytnutie akýchkoľvek požadovaných služieb;
 5. zabezpečenie opravy Vášho produktu;
 6. správa žiadostí o informácie, ktoré nám zašlete, vrátane riešenia sťažností a komunikácií prijatých prostredníctvom našej interaktívnej chatovej služby;
 7. účasť na podujatí s odmenou / súťaži;
 8. dodržiavanie zákonných ustanovení a predpisov a presadzovanie vlastných práv na súde;
 9. zasielanie individualizovaných marketingových komunikácií týkajúcich sa našich produktov a služieb (vrátane e-mailu, SMS, MMS, oznámení sociálnych sietí, mobilných aplikácií); Marketing prostredníctvom e-mailu je založený na súhlase. Avšak, podľa krajiny, v ktorej sa nachádzate, niektoré aktivity marketingovej komunikácie prostredníctvom emailu môžu byť založené na legitímnych záujmoch Whirlpool (soft opt-in);
 10. kontaktovať Vás pre marketingové účely telefonicky (neautomatizovane) a prostredníctvom papierovej pošty. Takéto spracúvanie môže byť založené na Vašom súhlase alebo legitímnych záujmoch (v takom prípade máte právo sa odhlásiť);
 11. za účelom zaslania oznámenia zákazníckeho servisu týkajúceho sa výrobkov, ktoré ste registrovali, alebo o ktoré ste prejavili záujem, a pre vykonanie prieskumov zákazníckej spokojnosti;
 12. na základe Vášho súhlasu zdieľať Vaše osobné údaje pre individualizovanú marketingovú komunikáciu s našimi vybranými dôveryhodnými partnermi, ako je uvedené v časti 6 nižšie;
 13. vykonávanie činností užitočných pre prevod podniku a podnikových útvarov, prevzatie, fúzie, rozdelenia alebo iné premeny a pre vykonanie takýchto transakcií;
 14. na účely interného školenia, dokumentácie a kontroly zabezpečenia kvality si môžeme vypočuť Váš nahratý telefonický rozhovor s call centrom.

3. PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE

 1. Poskytovanie osobných údajov podľa § 2 ods. a), b), c), d), e), f) a g) je nevyhnutné na účely, na ktoré boli údaje poskytnuté alebo s nami zdieľané, čo zahŕňa okrem iného registrácie na webových stránkach, online nákup produktov a použitie špecifických sprievodných služieb, vybavenie záručných a pozáručných opráv, ako aj účasť na propagačných akciách a súťažiach. Právny základ na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie povinností na základe zmluvy, ktorej stranou ste Vy, alebo vyhovenie Vašej žiadosti;
 2. Poskytovanie osobných údajov na účely podľa § 2 ods. h) je povinné, pretože to vyžadujú platné zákony. Právny základ na takéto spracúvanie osobných údajov je teda splnenie zákonnej povinnosti;
 3. Poskytnutie osobných údajov na účely podľa § 2 ods. i) l) a n) je nepovinné. Pokiaľ príslušné právne predpisy v krajine, v ktorej sa nachádzate neustanovujú inak, bez Vášho súhlasu Vám spoločnosť Whirlpool, spoločnosti patriace do Group a / alebo dôveryhodní partneri, nebudú môcť posielať individualizovanú marketingovú komunikáciu automatizovanými prostriedkami, a ani zaznamenávať Vaše hovory do našich call centier. V žiadnom prípade nebudeme po odobratí súhlasu užívateľa ďalej spracovávať osobné údaje pre účely, pri ktorých sa spoliehame na Váš súhlas.
 4. Poskytovanie osobných údajov na účely podľa § 2 ods. j), k) a m) je nevyhnutné na uskutočnenie oprávnených záujmov spoločnosti Whirlpool a Group, ktorá bude zodpovedajúcim spôsobom vyvážená s Vašimi záujmami. V súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov môžeme tiež používať elektronické kontaktné údaje (e-mail), ktoré sme zhromaždili v súvislosti s predajom produktu alebo služby, aby sme vám mohli zaslať marketingové komunikácie týkajúce sa podobných produktov alebo služieb. V takom prípade môžete proti takémuto použitiu Vašich elektronických kontaktných údajov namietať kliknutím na odkaz "odhlásiť" v dolnej časti e-mailu / SMS pri každom odoslaní prispôsobenej marketingovej komunikácie, lebo v súlade s oddielom 9 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov nižšie. Pokiaľ príslušné právne predpisy v krajine, v ktorej sa nachádzate neustanovujú inak, oprávnený záujem je dôvodom spracúvania osobných údajov na účely popísané v tomto bode.

4. UCHOVANIE ÚDAJOV

Spoločnosť Whirlpool bude spracovávať osobné údaje tak dlho, ako je nevyhnutné na dosiahnutie stanovených účelov podľa odseku 2 vyššie. V každom prípade platí táto doba uchovávania:

 1. údaje zozbierané na účely oddielu 2, ods. a), b) c), d), e) f) a g) budú uchovávané po dobu nevyhnutne nutnú k reakcii na žiadosti subjektov údajov a pre súlad s platnými zákonmi a predpismi;
 2. údaje zozbierané na účely oddielu 2, ods. h) budú uchované po dobu povinne predpísanú ustanoveniami platného práva (napr. na daňové účely);
 3. údaje zozbierané na účely oddielu 2, ods. i) a l) budú uchovávané pre maximálnu dobu uchovávania údajov stanovenú príslušnými ustanoveniami zákona; a
 4. údaje zozbierané na účely oddielu 2, ods. j), k) a m) budú uchovávané po dobu nevyhnutne nutnú na uplatnenie obchodných záujmov spoločnosti Whirlpool.
 5. údaje zozbierané na účely oddielu 2, ods. n) budú uchovávané po dobu dovolenú podľa príslušných právnych predpisov.

Uvedomte si, že doba uchovávania dát sa môže líšiť v závislosti od miestnych právnych predpisov.

5. POSTUPY PRE SPRACOVANIE ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú spracovávané s pomocou informačných technológií a / alebo fyzických prostriedkov a sú chránené primeranými bezpečnostnými zariadeniami, ktoré sú vhodné na zaistenie dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov. Spoločnosť Whirlpool prijíma najmä príslušné administratívne, technické, osobné a fyzické opatrenia určené na ochranu osobných údajov chránených pred stratou, krádežou, neoprávneným používaním, zverejnením alebo zmenou.

6. POSKYTOVANIE ÚDAJOV

Budeme zdieľať Vaše osobné údaje s našimi dôveryhodnými partnermi, ako našimi poskytovateľmi rozšírenej záruky, ktorí ich chcú použiť na účely priameho marketingu iba v prípade, že sme Vás jasne informovali a Vy ste nám dali výslovný súhlas, že to môžeme urobiť.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s(o):

 1. spoločnosťami Group so sídlom v EHP a mimo EHP, ktoré konajú ako autonómni správcovia údajov;
 2. našimi starostlivo vybranými dodávateľmi z radov tretích strán so sídlom v EHP a mimo EHP, ako sú prevádzkovatelia call centier, poskytovatelia služieb hodnotenia spokojnosti, prepravné služby, dodávatelia zabezpečujúci záručné a pozáručné opravy, poskytovatelia servisných služieb alebo asistenční technici a iní dodávatelia pracujúci v našom zastúpení v úlohe riadne menovaných spracovateľov dát pre účely opísané v tomto oznámení; inými tretími stranami v rámci podnikovej transakcie ako sú fúzie alebo predaj aktív;
 3. poskytovateľ predĺženej záruky Domestic & General („D&G“) [Domestic & General Insurance PLC]. D&G bude vystupovať ako spoločný prevádzkovateľ (spolu so spoločnosťou Whirlpool) na účely propagovania a predaja predĺžených záruk, ako aj na účely spracúvania požiadaviek na opravu podľa takýchto predĺžených záruk. Konkrétne D&G bude spracúvať osobné údaje na tieto účely: (i) registrácia a spravovanie Vášho účtu / profilu, ako aj záruk zo strany výrobcu; (ii) propagácia, predaj a správa zmlúv o poskytnutí služby a produktov / služieb; (iii) v niektorých krajinách vybavuje a prijíma prichádzajúce volania na zákaznícku linku a aktualizovať údaje podľa informácií od spotrebiteľov; (iv) získavať a prijímať osobné údaje od spotrebiteľov na účel uzavretia zmlúv o poskytovaní služieb a aktualizovať tieto údaje a informácie od spotrebiteľov; (v) vybavovať a odpovedať na prichádzajúce sťažnosti od zákazníkov (vrátane akýchkoľvek súdnych sporov); (vi) spravovať rezervácie a poskytovanie služieb opravy a dodávať náhradné diely spotrebiteľom, opraviť a aktualizovať údaje podľa informácií od spotrebiteľa vo vzťahu so službami opravy a/alebo poskytnutia náhradných dielov a/alebo aktualizovania osobných údajov; (vii) vykonávať prieskumy kvality výrobkov a poskytnutých služieb.
 4. Tretie strany poskytujúce služby elektronických platieb, na účely spravovania platieb týkajúcich sa Vašich objednávok. Pre odstránenie pochybností, spoločnosť Whirlpool nespracúva bankové a finančné údaje (vrátanie informácií o kreditných kartách) Používateľov, okrem tých, ktoré sú nutné na účely oddielu 2 ods. c) (napr. na poskytnutie predĺženej záruky). V súvislosti s takýmto spracúvaním, tretie strany poskytujúce služby elektronických platieb budú spracúvať Vaše osobné údaje ako samostatný prevádzkovateľ, v súlade s Nariadením (a akýmkoľvek príslušným právnym predpisom) a ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Spoločnosť Whirlpool nezodpovedá za akúkoľvek škodu (vrátane tej, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s porušením Nariadenia alebo iných príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov), ktorá vznikla v súvislosti so spracúvaním bankových a finančných údajov Používateľa (vrátane informácií o kreditných kartách) touto treťou stranou poskytujúcou služby elektronických platieb.
 5. Pri distribúcii, opravách a údržbe našich produktov zdieľame adresu našich Používateľov a ich kontaktné údaje s našimi partnermi, iba ak je to nevyhnutne potrebné;
 6. Môže sa od nás tiež požadovať sprístupnenie osobných údajov na základe zákonnej požiadavky orgánov verejnej moci, vrátane požiadaviek bezpečnostných zložiek alebo orgánov vymožiteľnosti práva.

Takéto tretie osoby budú spracúvať Vaše osobné údaje v našom mene ako riadne ustanovení sprostredkovatelia pri spracúvaní osobných údajov (s výnimkou opísanou pod písm. d) vyššie) na účely uvedené v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a v súlade s našimi požiadavkami na ochranu osobných údajov a bezpečnosti a nesmú používať nami poskytnuté osobné údaje pre akýkoľvek iný účel.

7. CEZHRANIČNÝ PRENOS ÚDAJOV MIMO EHS

Akýkoľvek prenos Vašich osobných údajov mimo EHS (v rámci, ako aj, mimo Group) sa uskutočňuje na základe nasledujúcich vhodných ochranných opatrení v súlade s Nariadením:

 1. pokiaľ Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti; alebo
 2. vhodné opatrenia boli poskytnuté spoločnosťou z Group, ktorá exportuje Vaše osobné údaje vrátane, no nie výlučne, štandardizované doložky o ochrane osobných údajov. Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, prenos založený na štandardizovaných zmluvných doložkách o ochrane údajov je dopĺňaný ďalšími organizačnými a technickými opatreniami zameranými na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany Vašich osobných údajov.

8. MLADISTVÍ DO VEKU 18 ROKOV

Webová stránka, Aplikácia a Inteligentné spotrebiče nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov, údaje ľudí mladších ako 18 rokov tak Whirlpool ani vedome nezbiera.

9. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Kedykoľvek a bez poplatku si môžete uplatniť a / alebo mať nasledujúce práva:

 1. právo byť informovaný o účele a metódach spracovania Vašich osobných údajov;
 2. právo na prístup k Vašim osobným údajom (všeobecne nazývané "žiadosť o prístup k údajom subjektu"). Tým získate kópiu osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame;
 3. právo požiadať o aktualizáciu alebo opravu osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame. To Vám umožňuje upraviť neúplné alebo nepresné údaje, ktoré o Vás uchovávame, aj keď možno bude nutné overenie správnosti nových údajov, ktoré nám poskytnete;
 4. právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. To Vám umožňuje požiadať o zmazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, pretože neexistuje dôvod, prečo by sme ich mali ďalej spracovávať. Máte tiež právo požiadať o zmazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, pri ktorých ste úspešne uplatnili svoje právo namietať proti spracovaniu alebo kde sme povinní Vaše osobné údaje vymazať v súlade s miestnymi zákonmi. Upozorňujeme Vás však, že Vašim požiadavkám na vymazanie nemusíme vždy vyhovieť z konkrétnych právnych dôvodov, ktoré Vám budú v čase Vašej požiadavky prípadne oznámené;
 5. právo obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov. To Vám umožňuje požiadať o pozastavení spracovania Vašich osobných údajov v nasledujúcich situáciách: (a) ak chcete, aby sme zistili presnosť údajov; (b) ak je naše používanie údajov nezákonné, ale nechcete, aby sme ich vymazali; (c) v prípade, že potrebujete údaje uchovať, a to aj vtedy, keď to už nepotrebujeme, pretože potrebujete založiť, uplatniť alebo obhájiť právne nároky; alebo (d) ste vzniesli námietky proti využívaniu Vašich údajov, ale musíme overiť, či nemáme nadradené oprávnené dôvody na ich použitie;
 6. právo namietať proti úplnému alebo čiastočnému spracovaniu Vašich osobných údajov, kde sa spoliehame na oprávnený záujem (alebo oprávnený záujem tretej strany), a údaje obsahujú niečo o Vašej konkrétnej situácii, čo Vás vedie k námietke proti spracovaniu, lebo ste presvedčení, že to má dopad na Vaše základné práva a slobody. V niektorých prípadoch môžeme dokázať, že máme presvedčivé oprávnené dôvody pre spracovanie Vašich informácií, ktoré prevyšujú Vaše práva a slobody.
 7. v prípadoch, keď sa spoliehame na súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte právo slobodne a kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov kliknutím na možnosť zrušenia odberu v dolnej časti marketingovej komunikácie;
 8. právo na prenosnosť Vašich osobných údajov Vám alebo inému poskytovateľovi. Poskytneme Vám alebo tretej osobe, ktorú ste si vybrali, Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte;
 9. právo nás kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu data_protection_emea@europeanappliances.com alebo pomocou nášho kontaktného formulára; a
 10. právo podať sťažnosť pred príslušnou vnútroštátnou ochranou údajov alebo súdnym orgánom.

Ak si prajete uplatniť vyššie uvedené práva alebo položiť akékoľvek otázky týkajúce sa osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame, prosíme o zaslanie e-mailu na adresu data_protection_emea@europeanappliances.com alebo nám napíšte na adresu: Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/C, 820 09 Bratislava, IČO: 50 063 707., k rukám „zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov“. Tam, kde je to možné, môžete tiež využiť náš kontaktného formulára.

Ak máte akékoľvek nezodpovedané otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo otázky, ktoré sme nezodpovedali uspokojivo, máte právo kontaktovať príslušný úrad na ochranu osobných údajov alebo súdny orgán tak, ako je opísaný v oddiely 9 – Práva subjektov údajov vyššie. Môžete taktiež kontaktovať nášho amerického poskytovateľa služieb týkajúcich sa riešenia sporov na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request..

10. ZMENY A AKTUALIZÁCIA

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov pravidelne prehodnocujeme. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme aktualizovať tak, aby odrážalo zmeny v našich postupoch ochrany osobných údajov. Budeme Vás informovať o akejkoľvek vykonanej podstatnej zmene tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov pred nadobudnutí jej účinnosti. Odporúčame vám pravidelne sledovať naše Oznámenie o ochrane osobných údajov, či nedošlo k zmenám v našich postupoch ochrany osobných údajov. Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované dňa 04/02/2021.