Domáce spotrebiče od svetového výrobcu Whirlpool
prejsť na Whirlpool.sk
menu

Pravidlá súťaže august

Úplné pravidlá súťaže s Whirlpool SLOVAKIA spol. s.r.o., o balíček s pomocníkmi na upratovanie, pre fanúšikov facebookovej a/alebo instagramovej stránky Whirlpool Slovensko (1 výherca = 1 balíček).

Nižšie uvedený text predstavuje úplné pravidlá súťaže „Súťaž o balíček s pomocníkmi na upratovanie“ (ďalej len „súťaž“). Jedná sa o jediný text, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže.

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť YDEAL, s.r.o., so sídlom Radlická 714/113a, Praha 5, 158 00 Praha, Česká republika, IČ: 27104028, DIČ: CZ27104028 zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe pod spis. zn. C96515 (ďalej len „Organizátor“).

Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/C 820 09 Bratislava, IČO: 50 063 707, DIČ: SK2120162275 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107663/B. (ďalej len „Usporiadateľ“).

Doba a miesto konania súťaže

Súťaž prebehne v období od 2.8. 2023 od 10:02 – 11.8. 2023 do 23:59 (ďalej len „doba konania súťaže“) na internete, na facebookovom účte Usporiadateľa - www.facebook.com/WhirlpoolSlovensko a instagramovom účte Usporiadateľa - https://instagram.com/whirlpool_slovensko?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Súťažiaci

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní stanovené pravidlá súťaže. Pre účastníkov súťaže – fanúšikov facebookovej a/alebo instagramovej stránky Whirlpool Slovensko (ďalej len „fanúšikov“) – platia (mimo iné) nasledujúce pravidlá:

Súťažiaci vstupom do súťaže – publikáciou Vloženého materiálu spolu s nižšie uvedenými náležitosťami – potvrdzuje, že:

Mechanizmus súťaže

V termíne od 2.8. - 11.8. 23:59 hodín majú fanúšikovia možnosť publikovať na sieti Facebook a/alebo Instagram súťažné príspevky – Vložené materiály.

Výhra

Výhra: Balíček s pomocníkmi na upratovanie pre výhercov z Facebookovej/Instagramovej stránky – Whirlpool Slovensko.

Oznámenie výhry

Mená výhercov budú oznámené na facebookovom a instagramovom profile Whirlpool Slovensko pod víťaznými súťažnými komentármi výhercov. Výherci obdržia výzvu k zaslaniu svojich kontaktných doručovacích údajov a ďalších informácií nevyhnutných k zaslaniu výhry.

Odovzdanie výhry

Výhercom bude výhra zaslaná na adresu, ktorú výherci poskytnú v súkromnej správe na facebookovom/instagramovom účte Whirlpool Slovensko.

Autorské práva, súhlas so spracovaním osobných údajov a schválenie pravidiel

Vstupom do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže. Súťažiaci poskytuje vstupom do súťaže Usporiadateľovi a Organizátorovi bezplatne výhradné oprávnenie k výkonu práva použiť Vložený materiál ku všetkým spôsobom použitia uvedeným v z. č.121/2000 Sb., autorský zákon (rozmnožovanie, rozširovanie, zdieľanie verejnosti internetom, tlačou, audiovizuálne, zvukovo, obrazovo apod.) v rozsahu časovo, územne a množstevne neobmedzeným, v tlačenej, elektronickej alebo inej podobe, v súvislosti so súťažou alebo k iným marketingovým účelom Organizátora a/alebo Usporiadateľa súťaže. Súťažiaci sa zaväzuje odškodniť Usporiadateľa a/alebo Organizátora v prípade akejkoľvek ujmy, aj nehmotnej, im spôsobenej v dôsledku umiestnenia Vloženého materiálu v rozpore s týmito pravidlami alebo s pravidlami siete Facebook a Instagram.

Účasťou v súťaži prejavuje ďalej súťažiaci svoj súhlas s tým, že Organizátor aj Usporiadateľ sú oprávnený zhotovovať obrazové, zvukové a zvukovo obrazové záznamy výhercov súťaže či zhromažďovať jeho prejavy osobnej povahy, a uverejňovať meno a priezvisko alebo obrazové, zvukové, obrazovo zvukové záznamy týkajúce sa výhercu alebo jeho prejavy osobnej povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), v médiách a na internete, to všetko bezplatne a bez obmedzenia miesta, času, množstva a spôsobu použitia.

Vstupom do súťaže súťažiaci berie na vedomie:

Práva súťažiaceho – súťažiaci ako subjekt údajov je oprávnený:

Osobné údaje subjektov údajov môžu byť odovzdané spracovateľom výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov so všetkými zárukami, ktoré inak poskytuje správca, a iným správcom výhradne v súvislosti s plnením zákonných povinností správcu, kedy v týchto prípadoch môžu byť príjemcami predovšetkým orgány verejnej správy.

Ďalšie podrobnosti o spracovaní osobných údajov je možné nájsť na webových stránkach Usporiadateľa.

Termíny Súťaže

Realizácia súťaže: od 2.8. 10:02 - 11.8. 2023 do 23:59 hodín. Vyhlásenie výhercu: do 15.9. 2023 23:59. Odovzdanie výhry: do 31.10. 2023

Ostatné ustanovenia a podmienky súťaže

V Prahe, dňa 1.8. 2023